Λαδανιά | Cistus monspeliensis L. (Montpellier cistus)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Λαδανιά | Cistus monspeliensis L. (Montpellier cistus)

Cistus monspeliensis L.

Λαδανιά
Montpellier cistus, White cistus, Monpellier rock rose
Ciste de Monpellier
Montpellier-Zistrose

Μικρός θάμνος, φρυγανώδης, αείφυλλος, ενδημικός στην Ελλάδα, φύεται στην Κρήτη αλλά και στην Μεσόγειο και ανθίζει Απρίλιο-Ιούνιο. Τα φύλλα του είναι χνουδωτά και τα άνθη του έχουν ρόζ ή λευκό χρώμα και o καρπός του είναι κάψα, σχεδόν σφαιρική και σκουροκάστανη. Το λάβδανο (ή λάδανο ή αλάδανος) θεωρείται μια από τις ισχυρότερες ρητίνες – λιβάνια από την αρχαιότητα, ηρεμεί από πόνους, αναζωογονεί και θεραπεύει από παθήσεις του πεπτικού. Είναι γνωστό και ως το «Μύρο της βίβλου». Ιστορικές αναφορές από την αρχαιότητα συναντάμε στην Αρχαία Μεσοποταμία, Αρχαία Αίγυπτο, Βίβλο, Μινωϊκό πολιτισμό, Αρχαια Ελλάδα (Ιπποκράτης, Θεόφραστος, Διοσκουρίδης, κ.α), τους Ρωμαίους, κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση.

Εvergreen,  small shrub, woody, endemic to Greece, it grows in Crete and in the Mediterranean and blooms from April to June. Its leaves are fluffy and its flowers are pink or white and its fruit is capsule, almost spherical and dark brown. Lavdanon (or “ladanon” or “aladanos”) is considered one of the strongest resins – olibanums (frankinsences) since ancient times, soothes with pain, refreshes and heals from digestive ailments. It is also known as ‘The Bible’s Myrrh’. Historical references to antiquity are found in Ancient Mesopotamia, Ancient Egypt, the Bible, Minoan culture, Ancient Greece (Hippocrates, Theophrastus, Dioscurides, etc.), the Romans, during the Middle Ages and the Renaissance.

Skip to content