Σπάρτο | Spartium junceum L. (Spanish broom)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Spartium junceum L.

Σπάρτο, Σπαρτιά, Λαγοβέργι
Spanish broom, Rush broom, Weaver’s broom
Genet d’ Espagne, Joncier, Gineste
Spanisher Ginser, Binsenginster

Θάμνος ύψους 1-3μ., με άφθονους, όρθιους, πράσινους, σχοινοειδής κλάδους, που ανθίζει Απρίλιο-Ιούλιο και ο καρπός του είναι πεπλατυσμένος, πολύσπερμος χέδρωπας. Κοινό είδος της κατώτερης ζώνης των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Φυτό γνωστό από την αρχαιότητα και πιθανόν πρόκειται για το «λινόσπαρτο» του Θεοφράστου (372-287/5π.χ.) Ο Διοσκουρίδης (40-90) το περιγράφει ως «θάμνο με ράβδους, μακράς, αφύλλους».

Shrubm up to 1-3 m high, with numerous, upright, green, rush-like branches, blooming during April-July and its fruit is a flattened, multi-seeded pods. Common species of the lower zone of sclerophyllous evergreens. It was known in the antiquity and it was probably referred as Theophrastus’ “linospartos” (372-287/5 BC). Dioscorides (40-90) describes it as a “shrub with long branches without leaves”.

Skip to content