Δρυς μουστακάτη | Quercus cerris L. (Mossy-cupped oak)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Quercus cerris L. (photo: Papaioannou photography)

Quercus cerris L.

Δρυς μουστακάτη, Ρουπάκι, Τσέρνο, Τσερνοβελανιδιά, Άγρια βελανιδιά
Mossy-cupped oak, Bitter oak
Chene chevelu, chene lombard, Chene de Bourgogne
Zerreiche, Burgundereiche

Δένδρο ψηλό, ύψους 20-35 μ., φυλλοβόλο, με κώμη στενή, κωνική, που ανθίζει Απρίλιο-Μάιο. Συγγενικό είδος με τα υπόλοιπα είδη δρυός. Βρίσκεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα είναι αναμεμειγμένη με άλλα δέντρα. Ο φλοιός της έχει βαθιές, ευθύγραμμες ρωγμές και τα βελανίδια της είναι μεγάλα, μακριά με κύπελλο που φέρει πολλά λέπια. Το είδος αυτό το αναφέρει και ο Θεόφραστος (372-287/5 π.χ.)  με το όνομα «Αλοίφιος», ή «Ασπρίς». Είδος κοινό της ελληνικής χλωρίδας της διάπλασης των φυλλοβόλων πλατύφυλλων.

Deciduous, tall tree, up to 20-35 m. high, with a narrow, conical canopy, blooming April-May. Relative to other oak species. It is found in many European countries and in Greece it is mixed with other trees. Its bark has deep, straight cracks and its acorns are large, long with a cup bearing many scales. This species is also mentioned by Theophrastus (372-287 / 5 BC) under the name “Alifios”, or “Aspris”. It is common species of the Greek flora of deciduous broadleaves.

Skip to content