Γκορτσιά | Pyrus amygdaliformis Vill. (Almond-leaved Pear)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Pyrus amygdaliformis Vill.

Γκορτσιά, Απία η αγρία, Απιδέα η αμυγδαλόμορφος, Αγριαπιδιά, Αροχλάδα
Almond-leaved Pear
Poirier Epineux, Poirier a Feuilles d’Amandier
Mandelblattrige Birne, Mandel Endivie Birne

Φυλλοβόλο δέντρο, με φύλλα μακριά σε σχήμα λόγχης και ύψος από 3-5 – 10 μ.. Είδος του γένους των αχλαδιών της τάξης των ροδoειδών. Ανθίζει Μάρτιο-Απρίλιο με λευκά λουλούδια κατά κορύμβους και είναι δένδρο μελισσοκομικό. Οι καρποί της είναι μικροί, σε σχήμα σφαιρικό και είναι ξινοί και στυφοί, καθώς και δύσπεπτοι. Απαντάται στη Νότια Ευρώπη και τη Μικρά Ασία. Επίσης, ονομάζεται και αγκραπιδία ή αγκραπιέα στην Κάτω Ιταλία κ.άλ.  Μπολιάζεται εύκολα και αποτελεσματικά με την κοινή αχλαδιά και την αγριαχλαδιά. Μπολιάζεται επίσης και με μηλιά, ροδακινιά και κορομηλιά. Οι καρποί της αποτελούν σημαντική τροφή της άγριας πανίδας, με χρήση και σε οικόσιτα ζώα.


Deciduous tree, with lanceolate leaves and height of 3-5 – 10 m. Type of pear genus of Rosaceaes. It blooms in March-April with white flowers at clumps and it is a bee tree. Its fruits are small, spherical in shape and are sour and sessile as well as indigestible. It is found in southern Europe and Asia Minor. It is also called “agrapidia” or “agrapiea” in Lower Italy and more. Enrafts easily and effectively with the common pear and wild pear, also the apple tree, pineapples and cherry plums. It’s fruits are an important food of wild fauna, also used in domestic animals.

Skip to content