Πουρνάρι | Quercus coccifera L. (Kermes oak)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Quercus coccifera L.

Πουρνάρι, πρίνος (Δρυς η κοκκοφόρος)
Kermes oak, Cochineal tree
Chene Kermes, Chene garrigue, Arbre-au-kermes
Kermeseiche, Schartachbaum

Δενδρύλλιο, συνήθως χαμηλό, θαμνώδες, σπάνια ψηλό δένδρο, ύψους 15-20 μ., αειθαλές, που ανθίζει Απρίλιο-Μάιο και ο καρπός του είναι κυπελλοφόρο κάρυο.  Είδος κοινό της ελληνικής χλωρίδας στην διάπλαση των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Πέρα από την παραγωγή κόκκινης βαφής, τα βαλανίδια του πουρναριού χρησιμοποιούνται στην ιατρική ως στυπτικά. Ακόμη, πρεμνοβλαστάνει εύκολα μετά από πυρκαγιά, παίζοντας σημαντικό οικολογικό ρόλο, αφού προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Αναφέρεται ως  «πρίνος» τόσο από τον Θεόφραστο (372-287/5 π.χ.) όσο και από τον Διοσκουρίδη (40-90 μ.χ.)

Sapling, usually low, shrubby, rarely tall, 15-20 m tall, evergreen, flowering April-May and its fruit is a cup-shaped nut. Species of the Greek flora in the conformation of hardwood leaves. In addition to the production of red dye, oak oaks are used in medicine as astringents. It is also used for grazing goats. It also prey easily after a fire, playing an important ecological role, since it protects the soil from corrosion. It is referred to as a “prin” both by Theophrastus (372-287 / 5 BC) and by Dioscurides (40-90 AD).

Skip to content