Κουκουναριά | Pinus pinea L. (Umbrella-pine)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος
Κουκουναριά | Pinus pinea L. (Umbrella-pine)

Pinus pinea L.

Κουκουναριά, Ήμερο πεύκο, Στροφιλιά
Umbrella-pine, Parasol-pine, Stone-pine
Pin parasol, Pin-de-Pierre, Pin d’ Italie, Pin pignon
Pinienkiefer

Δένδρο ύψους 15-25 μ., αειθαλές, ευθυτενές, με κόμη αρχικά σφαιρική και αργότερα σκιαδόμορφη (σχήμα ομπρέλλας), που ανθίζει Απρίλιο-Μάιο και οι κώνοι του είναι σχεδόν σφαιρικοί με εδώδιμα σπέρματα. Απαντάται στην Πελοπόννησο, Αττική, Κέρκυρα, Κρήτη κ.ά. Ταυτίζεται μάλλον με τη λεγόμενη «πεύκη την κωνοφόρο», την οποία ο Θεόφραστος (372 περ. – 287/5 π.χ.), κατατάσσει στα ήμερα πεύκα. Ο Κοραής (1748-1833), αναφέρει ότι ο Σόλων ο Αθηναίος (639-559 π.χ.), ονόμαζε τα σπέρματα της κουκουναριάς «κόκκωνας». Κατά την Ρωμαϊκή και βυζαντική περίοδο την ονομάζουν «στρόβιλο» και το δάσος από κουκουναριές «στροβιλεών», απ’ όπου και το σημερινό όνομα «στροφιλιά»!

Evergreen tree, up to 15-25 m high, straight, with a canopy initially spherical and later shaded (umbrella shape), blooming April-May and its cones nearly spherical with edible seeds. It is found in the Peloponnese, Attica, Corfu, Crete and more. It is probably identified with the so-called “coniferous pine”, which Theophrastus (372 BC – 287/5 BC) classifies as cultivated pine. Korais (1748-1833), says that Solon the Athenian (639-559 BC), called the seeds of the pine cone “kokkonas”. During the Roman and Byzantine times it was called “strovilos” and the forest of pines “strovileon”, hence the modern name “strofilia”!

Skip to content