Αριά | Quercus Ilex L. (Holm oak)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Quercus Ilex L.

Αριά, Αριό, Αριάς, Ασίλακος
Holm oak, Holly leaved oak, Black oak, Evergreen Oak
Chene Yeuse, Chene vert, Chene-a-glands-doux
Steineiche, Grune Eiche, Stecheiche

Η αριά ή Δρυς η Αρία ή Άριος Δρυς είναι αειθαλές είδος δέντρου μέτριας ανάπτυξης που μπορεί να φθάσει σε ύψος τα 15m. Οι καρποί του είναι ράγα και ωριμάζουν από Απρίλιο ως Μάιο. Η Βαλανίς (ή Βάλανος) κατά την ελλ. μυθολογία ήταν μία από τις Αμαδρυάδες νύμφες. Η βελανιδιά αποτελούσε το ιερό δένδρο του Διός. Για το λόγο αυτό θεωρούνταν ιερό στην αρχαία Μακεδονία και μάλιστα πολλά χρυσά στεφάνια που έχουν βρεθεί, χρησιμοποιούνταν σε τελετές και ως ταφικά κτερίσματα (του Βασιλιά Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας/ Βεργίνα). Η αριά είναι αειθαλές είδος και αναφέρεται ως «ημερίς», τόσο από τον Θεόφραστο ( 372π.χ – περ. 287/5 π.Χ) όσο και από τον Διοσκουρίδη (40-90 μ.Χ).

Evergreen shrub-like tree or tall tree up to 15-20m in height, blooming during April-May and producing cup-shaped acorns. It is a common species of the Greek flora, in the cold humid zone of sclerophyllous evergreens. Balanis (or Balanus) in the Greek Mythology was one of the Amadriad nymphs.The oak was the sacred tree of Zeus. For this reason they were considered sacred in ancient Macedonia and indeed many gold wreaths have been found, used in ceremonies and as funerals (by King Philip II of Macedonia / Vergina). It is mentioned as “imeris” by Theophrastus (372-287 BC) as well as by Dioscorides (40-90).

Skip to content