Φιλλύκι | Phillyrea latifolia L. (Mock privet)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Φιλλύκι | Phillyrea latifolia L.
Φιλλύκι | Phillyrea latifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Φιλλύκι, Φελλύκι, Γλαντζινιά
Mock privet, Jasmine box
Philaria a feuilles large
Breitblattrige Steinlinde

Το Φιλλύκι το πλατύφυλλο είναι αειθαλής μεγάλος θάμνος ή μικρό δένδρο ύψους μέχρι 8μ. και ανθίζει Μάρτιο-Μάιο. Τα μικρά πράσινα ωοειδή φύλλα φύονται σε ζεύγος και αντίθετα, είναι δερματώδη, λειόχειλα ή με αραιή πριόνωση. Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα (έχει αρσενικά και θηλυκά), τα οποία φύονται σε λευκό-πράσινες μασχαλιαίους βότρεις. Ο καρπός στο φιλλύκι είναι πράσινη αρχικά, γαλανό-μαύρη στην ωριμότητα σφαιρική δρύπη. Κοινό είδος στην ζώνη των ακληρόφυλλων αείφυλλων σε όλη την Ελλάδα.

Fillyki the broadleaf is an evergreen large shrub or small tree up to 8m high. and blooms in March-May. The small green oval leaves grow in pairs and oposite positions, leathery, lanceolate or sparse. The flowers are hermaphrodite (male and female), which grow on white-green axillary shoots. The fruit in the bush is green initially, blue-black in maturity globular drupe. Common species in the zone of sclerophyllous evergreens throughout Greece.

Skip to content