Λυγιά | Vitex agnus – castus L. (Chaste tree)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Vitex agnus – castus L.

Λυγιά, Λυγαριά, Αλυγαριά, Καναπίτσα, Άγνος
Chaste tree, Hemp tree, Monk’s pepper tree, Vitex, Chasteberry
Agneau chaste, Gattilier, Arbre au poivre, Poivre chauvage
Monchspfeffer, Keuschtrauch

Θάμνος ύψους 1-3 μ., φυλλοβόλος, που ανθίζει Ιούνιο-Αύγουστο και ο καρπός του είναι μικρή σφαιρική δρύπη. Κοινό είδος της ελληνικής χλωρίδας, κυρίως σε υγρούς και παρόχθιους τόπους της ζώνης των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Στην αρχαιότητα αναφέρεται ως «άγνος». Στην Ιλιάδα ο Όμηρος διηγείται ότι, ο Αχιλλέας έδεσε με βέργες λυγαριάς τους γιούς του Πριάμου και την Οδύσσεια ότι, για να διαφύγει ο Οδυσσέας από την σπηλιά του τυφλωμένου Πολύφημου, δέθηκε μαζί με τους συντρόφους του με βέργες λυγαριάς από τις κοιλιές των προβάτων. Λέγεται επίσης ότι η Ήρα γεννήθηκε κάτω από μια λυγαριά, γι’ αυτό και θεωρείται ιερό δέντρο της. 

Dsciduous shrub, up to 1-3 m. heightm blossoming during June-August and producing small, round drupes. It is common species of the Greek flora, mostly in humid areas and near riverbanks in thw formation of sclerophyllous energreens. In ancient times it was reffered to as “agnos” (pure). The use o f Chaste tree for knitting goes back to Greek mythology. Homer relates in Iliad how Achilles tied Priam’s sons with Chaste tree rods and in Odyssey how Odysseus escaped from the cave of the blinded Polyphemus, by tying himself and his comrades to the bellies of the sheep. It is said that Hera was born under a Chaste tree, hence it is sacred.