Σχίνος | Pistacia lentiscus L. (Lentisk)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Pistacia lentiscus L.

Σχίνος, Σκίνος, Σκίντο
Lentisk, Mastich tree (Πιστακία)
Lentisque, Restinge, Abre au mastic, Pistachier Lentisque
Mastixbaum, Mastixstauch

Θάμνος ύψους 1-5 μ., αειθαλής, που ανθίζει Μάρτιο έως Μάιο και ο καρπός του είναι υποσφαιρική μικρή δρύπη, στην αρχή ερυθρή και κατά την ωρίμανση μελανή. Είδος κοινότατο σε όλη την Ελλάδα στην κατώτερη ξηροθερμκή ζώνη των σκληρόφυλλων αείφυλλων. Γνωστός απο την αρχαιότητα, αναφέρεται ως «σχίνος» (Θεόφραστος 371 π.χ. – 287 π.χ.,  Διοσκουρίδης 40 π.χ. – 90 μ.χ.) και είναι ονομαστός για την ρητίνη και το έλαιο των καρπών του που έχουν διάφορες χρηστικές ιδιότητες.

Evergreen shrub, up to 1-5 m. heught, blossoming during March-May  and produces subspheric small drupes, first red and later black when ripe. It is very common in Greece in lower xerothermic zone of sclerophyllus evergreens.  It was known in thw antiquity and referred to as “schinus” (Theophrastus 372 B.C. – 287 B.C. and Dioskourides 40-90 AD). It is renowed for the resin and the oil of its fruits, which have various properties.

Skip to content