Χνοώδης Δρυς | Quercus pubescens Willd. (Pubescent Oak)

Γνωρίστε 20 είδη δένδρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών – φαρμακευτικών ποών αντιπροσωπευτικών της χλωρίδας της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος

Quercus pubescens Willd.

Χνοώδης Δρυς, Αγριοβαλανιδιά, Ρουπάκι
Pubescent Oak, Truffle Oak
Chene pubscent, Chene blanc, Chene a trochet
Flaumeiche, Schwarzeiche, Durmasteiche

Δένδρο ύψους 10-25μ., φυλλοβόλο, που ανθίζει τον Μάιο και ο καρπός του είναι κυπελλοφόρο κάρυο. Είδος κοινό της θερμότερης ζώνης των φυλλοβόλων πλατύφυλλων και πολλές φορές της ψυχρότερης των αείφυλλων σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Τα δρυοδάση (δρυμοί ή δρυμώνες), χαρακτηρίζονται για την μακροβιότητά τους και επέδρασαν στο πνεύμα των ανθρώπων. Αποτελούσαν ενδιαιτήματα των Αμαδρυάδων Νυμφών. Η οικολογική σημασία των δασών με χνοώδη δρυ είναι μεγάλη. Οι καρποί και το φύλλωμα της χνοώδους δρυός αποτελούν τη βάση πολλών τροφικών αλυσίδων. Η φλούδα της βελανιδιάς είναι ένα από τα πιο στυπτικά φάρμακα που υπάρχουν στη φύση. Η χνοώδης δρυς προστατεύεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

A 10–25m tall, deciduous tree that blooms in May and its fruit is a cup-shaped acorns. It’s a common species to the warmest zone of deciduous broadleaves and often of the the colder zone of sclerophyllous evergreens throughout Greece. The oak forests are characterized for their longevity and have influenced the spirit of humans. They were habitats of the Hamadryad Nymphs. The ecological importance of pubescent oak forests is high. The fruits and the foliage of the oak are the basis of many food chains. Oak peel is one of the most astringent drugs in nature. Pubescent oak is protected by Directive 92/43 / EEC

Skip to content